Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus

Ühingu liikmeskond valib üldkoosolekul end esindama 2-5-liikmelise juhatuse. Juhatuse liikmed ei saa olla samal ajal erakonna juhatuse liikmed, kohalike omavalitsuste, riigikogu või Euroopa Parlamendi valitud esindajad ega valimistel kandideerijad. Nimetatud juhtude esinemisel peab ühingu liige loobuma juhatusse kandideerimisest või juhatuse liige juhatusest tagasi astuma.

Juhatus määratakse ametisse kaheks aastaks. Juhatuse liige ei või olla valitud juhatusse enam kui kaheks järjestikuseks ametiajaks, alates käesoleva piirangu kehtestamisest. Piisava juhatuse liikmesuse roteerumise tagamiseks kohaldub juhatuse liikmele pärast kaht järjestikust ametiaega mahajahtumisperiood ühe normaalametiaja mahus.

Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku ning koguneb üldjuhul vähemalt kord kuus. Juhatuse liikmed on ametis vabatahtlikena ehk ei saa oma töö eest tasu, v.a. tööülesannete tõttu tekkinud kulude hüvitamisel.

Ühingu juhatus üldkoosoleku otsusega 14.06.2024

Taavi Saat

Taavi on pikaajalise ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega ning on töötanud nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on olnud aastaid proaktiivne sisekontrollisüsteemi, riskijuhtimise ja valitsemiskultuuri parimate praktikate elluviimisel. Taavi on enda tegevusega aidanud mõjutada erinevaid avaliku huvi objekte, et parendada nende valmisolekut tõhusamalt korruptsiooniennetusega tegeleda. Oma iseloomult ja kogemuselt praktikuna aitab ta ühildada KVE-l teoreetilisi teadmisi töötavate praktikatega.

Nele Laidvee

Nele on jurist ja töötab rahvusvahelise suurettevõtte õigusnõustajana, vastutades muuhulgas ärieetika ja isikuandmete kaitse valdkonna eest ettevõtte Euroopa äriüksustes.
Nele jagab meeleldi oma kogemust erasektori korruptsiooni ennetamise meetmete juurutamise kohta ning panustab ausa ja eetilise ettevõtluskeskkonna arendamisse.

Raul Narits

Raul on õigusfilosoof ja Tartu Ülikool emeriitprofessor. Muuhulgas on ta õigusteaduslike ajakirjade Juridica ja Juridica International toimetuskolleegiumide liige ning Riigikogu Toimetised toimetuskolleegiumi liige.

 

Kontakt: info@transparency.ee