Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus

Steven-Hristo Evestus (juhatuse esimees)

Steven-Hristo on töötanud 16 aastat prokurörina ning tegelenud erinevate, nt ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimise ja riikliku süüdistuse esindamisega kohtumenetluses. Ta käivitas prokuröride eetikanõukogu ning juhtis hiljem selle tööd. Lisaks on Steven-Hristo välja töötanud käitumisjuhised prokuröridele ja koostöös kohtunike ja advokaatidega kohtupidamise hea tava reeglid. 2019. aastast juhib Steven-Hristo küberturbeettevõtte CybExer Technologies õigusvaldkonda.

Piret Kustasson

Piret töötab alates 2004. aastast Omniva siseauditi osakonna juhina. Varasemalt on Piret tegutsenud panganduses: Hoiupangas (hilisem Hansapank/Swedbank) juristina (1994-2000) ja Krediidipangas (hilisem Coop Pank) panga filiaali juhi ning krediidivaldkonna toote- ja arendusjuhina (2000-2004). Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning kuulub Eesti Siseaudiitorite Ühingusse, kus hetkel juhib ühingu koolitus- ja arenduskomisjoni. Ta on atesteeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor ja omab ka rahvusvahelist Certified Government Auditing Professional (CGAP) sertifikaati. Piret leiab, et KVE-l on selge roll Eesti ühiskonnas tervikuna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel. Omalt poolt panustab ta juhatuse liikmena eelkõige erasektori korruptsiooni teadvustamise, riskide juhtimise ja ärikorruptsiooni ennetamise teemadel.

Raul Narits

Raul on õigusfilosoof ja Tartu Ülikool emeriitprofessor. Muuhulgas on ta õigusteaduslike ajakirjade Juridica ja Juridica International toimetuskolleegiumide liige ning Riigikogu Toimetised toimetuskolleegiumi liige.

Anne Reino

Anne töötab Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas juhtimise kaasprofessori ja asejuhatajana. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, 2009. aastal kaitses doktorikraadi majandusteaduses. Tema õpetamise- ja uurimisvaldkonnad on seotud ärieetika, organisatsioonikultuuri ja väärtuste ning personalijuhtimisega. Ta on Tartu Ülikooli Eetikakeskuse nõukogu liige. Anne peab oluliseks teadvustada äritegevusega seonduvaid eetilisi riske, sh korruptsiooni ning teha sellealast teavitus- ja selgitustööd juba tegutsevate kui ka tulevaste ettevõtjate seas. Ta panustab juhatuse liikmena eelkõige erasektori korruptsiooni teadvustamise ja ennetamise teemadel.

Merle Ojasoo

Merle on Tallinna Tehnikaülikooli dotsent. Ärieetika uuringutega ja õpetamisega on Merle tegelenud juba 2000a. algusest ja jätkuvalt pakub see valdkond talle uusi väljakutseid. Huviorbiiti on lisandunud ka korruptsiooniennetus ja organisatsioonide jätkusuutlik arendamine. Merle on läbi viinud mitmeid uuringuid eetika ja korruptsioonialastel teemadel, avaldanud teadusartikleid ja esinenud rahvusvahelistele konverentsidel. Ta leiab, et organisatsiooni kõiki sidusgruppe hõlmav väärtuspõhine juhtimine ja vastutustundlik ettevõtlus loovad eelduse edule pikas perspektiivis ning on endale eesmärgiks seda sõnumit levitada ka KVE juhatuse liikme rollis.

 

Kontakt: info@transparency.ee

 

Juhatuse liikmed alates ühingu loomisest on välja toodud joonisel.