Läbipaistva huvikaitse hea tava

Eesmärk

Avatud valitsemisest oluline osa on poliitikakujundamise läbipaistvus, et kõik mõistaks, missuguste põhjenduste, aga ka kelle mõjutustegevuse abil otsused sünnivad. Kui ametiisikutele on kehtestatud lobistidega suhtlemise hea tava, siis huvikaitsjad ise saavad olla usaldusväärsed ja legitiimsed, järgides siinset kuut lihtsat põhimõtet, mille järel on esitatud üks näidisolukord. Ebaeetiliste võtete kasutamine võib negatiivselt mõjutada vabaühendust, tema valdkonda kui ka kogu vabakonda. Tava järgimisest võib teada anda oma kodulehel, olles selle oma organisatsioonis läbi arutanud ja läbi mõtestanud.

Mõisted

Huvikaitse ehk lobitöö on kellegi ühiste huvide koondamine, õiguste ja vabaduste eest seismine ning selle nimel avaliku võimu, ärisektori või avalikkuse mõjutamine. Viimane võib seisneda nii konkreetse õigusloomelise eesmärgi nimel tegutsemises kui ka lihtsalt ametiisikuga suhtlemises.
Ametiisik on avaliku võimu esindaja, poliitik või ametnik, kelle pädevuses on kujundada ja ellu viia poliitikat (õigusaktid ja nende eelnõud, strateegilised dokumendid, tegevuskavad, valimisplatvormid, toetuste andmine jmt).
Huvide konflikt on ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus viimased võivad mõjutada esimesi. Huvide konflikt ei ole kohe veel korruptsioon, kui konflikti saab maandada.

Põhimõtted

1. Esitame oma eesmärke selgelt ning ausalt nii kohtumistel kui ka muus teavituses. Läbipaistvuse tagamiseks avalikustame oma rahastajad.

On kooskõlas juhistega

Avalikustame kodulehel oma tegevuse eesmärgid ja olulisemad rahastajad.

Ei ole kooskõlas juhistega

Ei avalda uuringu tulemuste tutvustamisel ettevõtet, kelle rahastusel see valmis ja kelle konkurente uuringus kritiseeritakse.

2. Kasutame huvikaitseks asjakohast, kontrollitavat ja usaldusväärset informatsiooni.

On kooskõlas juhistega

Esitatud info on alati tasakaalustatud ning toob välja nii poolt- kui ka vastuargumendid, isegi juhul, kui see pole mugav. Andmed ja faktid on esitatud viitega teaduspõhistele allikatele.

Ei ole kooskõlas juhistega

Ettekandes riigikogu komisjonile toome esile vaid oma argumente toetava statistika ning manipuleerime andmete visualiseerimise kaudu kuulajate tunnetega.

3. Meie huvikaitse on ja näib vaba huvide konfliktist ning lubamatust mõjutamisest. Tegevusi ei mõjuta isiklikud või erahuvid ega sõltumatust kahtluse alla seadev mõjutamine, nagu lubadused tööpakkumistele, annetuseks või sponsorluseks.

On kooskõlas juhistega

Poliitik nõuab vastutasuks katuseraha eest, et kutsuksime enne valimisi oma liikmeid ja sihtgruppe tema poolt hääletama või tema seisukohti mitte kritiseerima. Keeldume seda tegemast, et mitte näida sõltuv.

Ei ole kooskõlas juhistega

Oma valdkonna strateegiaarutelul mõjutame eesmärke ja tegevusi suunas, mis on tulevikus kasulikud meie enda organisatsiooni rolli või rahastuse kindlustamiseks.

4. Kasutame vaid eetilisi huvikaitsevahendeid, milles ei esine manipuleerimist, sundi ega mõju kuritarvitamist.

On kooskõlas juhistega

Avalikustame pärast eelnõu hääletust kõik meie ettepaneku poolt ja vastu olnud saadikud võrdsetel alustel.

Ei ole kooskõlas juhistega

Ähvardame saadikuid enne hääletamist, et vastu olemise puhul korraldame nende vastu nimelised negatiivsed kampaaniad.

5. Me ei paku ametiisikutele ega nendega seotud isikutele eelistusi, kinke ega soodustusi, mida võib tõlgendada mõjutamisena ja mis ületavad tavapärast viisakusavaldust.

On kooskõlas juhistega

Heaks partneriks oleval ametnikul on sünnipäev, mille puhul saadame talle lilled.

Ei ole kooskõlas juhistega

Läheme lõunale meie projekti järele valvava ametnikuga ning maksame ka tema eest.

6. Vabaühendusest lahkumisel hoidume aasta jooksul asumast ametikohale, kus teostatakse vahetut järelevalvet oma endise tööandja üle, et vältida näilist ja tegelikku huvide konflikti.

On kooskõlas juhistega

Hiljutise projektijuhina asun tööle vallavalitsusse, kuid jälgin, et huvide konflikti ei tekiks, end vajadusel endist tööandjat puudutavate otsuste juurest taandades.

Ei ole kooskõlas juhistega

Hiljutise juhatuse liikmena asun tööle vallavalitsuse ametnikuna, kelle ülesannete hulka kuuluvad toetuste, sh endise tööandja projektide toetuste, seire ja aruandluse kontrollimine.

Huvikaitseorganisatsioon avalikustab oma kodulehel:

Majandusaasta aruanded, nt

Osalemise komisjonides, töörühmades, nt

Liikmesus võrgustikes ja organisatsioonides, nt

Huvikaitse eesmärgid ja seisukohad, nt

Huvikaitsealaste kohtumiste info ametiisikutega, sh teema, aeg, osalejad, kohtumise vorm, esitatud dokumendid, nt

Tava koostasid Vabaühenduste Liit ja Korruptsioonivaba Eesti.