Koolitused

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti/Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituspakkumised

Allolevalt on võimalik tutvuda ühingu ja võrgustiku poolt erinevate pakutavate koolitustega avalikule sektorile, erasektorile ja kolmandale sektorile.

2022-2023 oleme viinud läbi koolitused järgmistes organisatsioonides:

 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus
 • Viimsi Vallavalitsus
 • Eesti Keele Instituut
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala koolijuhid
 • Terviseamet
 • Maaeluministeerium
 • Riigi IT Keskus
 • SA Tallinna Lastehaigla
 • AS Tallinna Lennujaam

 

Korruptsioonivastane koolitus

Koolitaja: Steven-Hristo Evestus, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse sihtgrupp: avalik sektor, erasektor, kolmas sektor
Koolituse kestus: 1,5-4 h, võimalik tellida ka pikemat või eraldi koolituse osa korruptsiooniriskide hindamise ja/või sisereeglite ülevaatusega
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik viia läbi kohapeal või online formaadis

Koolituse eesmärgiks on anda või värskendada teadmist korruptsiooni olemusest ja vormidest, eetikareeglite rollist, valitsemiskultuurist, huvide konfliktist ja toimingupiirangutest, kingituste ja soodustuste vastuvõtmise reeglitest, kõrvaltegevuste lubatavusest, riigihangetes esinevatest korruptsiooniriskidest, rikkumisest teavitamise protseduuridest ja teavitaja kaitsest ning lobistidega läbipaistva suhtlemise reeglitest.

Erasektori puhul käsitleme lisaks ärieetika ja eetilise ärijuhtimise, korruptsioonivastase programmi loomise ja rakendamise, erasektori korruptsiooni vormide, korruptiivsete tehingute ennetamise (sh riigihangetes), hoolsusmeetmete kohaldamisest ärisuhetes, diskrimineerimise, läbipaistva finants- ja auditeerimisüsteemiga seonduvaid teemasid.

Koolitusel osalenu saab üldise teadmise korruptsiooni ennetamise, tuvastamise ja tõkestamise põhimõtetest ja/või ärieetika põhimõtetest.

 

Eetilise juhtimiskultuuri edendamine organisatsioonis

Koolitaja: Anne Reino, Tartu Ülikool, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid
Koolituse kestus: 2-4 h, võimalik tellida ka pikemat koolitust kombineerituna teiste teemade ning uuringuga
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik läbi viia kohapeal või online formaadis

Koolituse eesmärgiks on selgitada eetilise juhtimiskultuuri olemust ja tähtsust ning võimalusi eetilise kultuuri arendamiseks

Koolitusel osalenu: 
- mõistab, millised on eetilise juhtimiskultuuri tunnused
- on analüüsinud oma ettevõtte juhtimiskultuuri
- teab, milliste võtetega saab muuta oma organisatsiooni juhtimiskultuuri

 

Äriühingu valitsemisprotsesside raamistik

Koolitaja: Taavi Saat, AS Eesti Raudtee, AS Riigi Kinnisvara auditikomitee esimees, Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liige
Koolituse sihtgrupp: juhtimisstruktuurid (juhatus, nõukogu, auditikomitee, sisekontrollisüsteem (riskid ja siseaudit))
Koolituse kestus: 1,5-3 h
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik läbi viia kohapeal või online formaadis

Koolituse eesmärgiks on hea valitsemiskultuuri reeglite ja nende mõju analüüs:
- eetika: organisatsioonis on kehtestatud eetiliselt käitumise reeglid, olemas on väärtused, mille järgi organisatsioon tegutseb
- strateegilised eesmärgid: organisatsioonil on tasakaalus saavutatavad asja- ja ajakohased eesmärgid (lühi - kesk - pikk)
- strateegiline juhtimine: läbipaistev protsesside kogum, millega viiakse ellu strateegilisi eesmärke
- organisatsioon: organisatsioon on struktureeritud läbi kontrollitud ülesannete ja vastutuse
- aruandlus: organisatsioonis on kehtestatud läbipaistev aruandlussüsteem (k.a sisemine kommunikatsioon)

 

Eetilised väärtused, normid ning nende rakendamine ettevõtetes ja organisatsioonides

Koolitaja: Aive Pevkur, Taltech, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja spetsialistid
Koolituse kestus: 2-4 h
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik läbi viia kohapeal või online formaadis

Koolitus on mõeldud ettevõtete esindajatele, kes loovad ja rakendavad ettevõtte väärtusi ning fookuses on teemad:
- kuidas aitab eetiliste normide läbimõtlemine kaasa ettevõtte või organisatsiooni tulemuslikkusele?
- eetiliste normide sisu ja huvigruppide vajadused
- praktilised näpunäited organisatsiooni väärtuste loomiseks ja rakendamiseks personalipoliitikas

 

ESGst tulenevate alltöövõtjatele, koostööpartneritele, klientidele, tarnijatele esitatavad nõudmised

Koolitaja: Merle Ojasoo, Tallinna Tehnikaülikool, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, tarneahela juhid ja spetsialistid
Koolituse kestus: 2-4 h, võimalik tellida ka pikemat koolitust kombineerituna teiste teemade ning uuringuga
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik läbi viia kohapeal või online formaadis

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ESGga seonduvatest rahvusvahelistest direktiividest ja kokkulepetest tulenevatest nõuetest ettevõtte tarneahela ja huvigruppide lõikes.

Koolitusel käsitletavad teemad:
- ülevaade kehtivatest rahvusvahelistest regulatsioonidest
- läbipaistev tarneahel ja tegevused, mis aitavad organistasioonil valmistuda regulatsioonidega vastavusse jõudmisel
- kohustuslikest ja vabatahtlikest raporteerimisraamistikest tulenevad kohustused tarneahela partneritele

 

ESG riskijuhtimine rõhuasetusega sotsiaalsetele ja valitsemisalastele riskidele

Koolitaja: Merle Ojasoo, Tallinna Tehnikaülikool, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse sihtgrupp: juhatuse liige, ESG valdkonna juht, personalijuht jt
Koolituse kestus: 2-3 h
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik läbi viia kohapeal või online formaadis

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ESGga seonduvatest sotsiaalsetest ja valitsemisala riskidest ja riskijuhtimise meetoditest.

Koolitusel käsitletavad teemad:
- ESG riskide olemus
- huvigruppide ootused ja seonduvate sotsiaalsete riskide juhtimine
- äriühingu läbipaistvusest ja juhtimiskultuurist johtuvad valitsemisriskid

 

Privaatsuse ja isikuandmete kaitse ettevõtjale

Koolitajad: Nele Laidvee, Circle K Eesti AS, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
               Steven-Hristo Evestus, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, keskmise ja väikese suurusega ettevõtete juhatuse liikmed, personalijuhid ja spetsialistid, töötajad
Koolituse kestus: 2-4 h
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik läbi viia kohapeal või online formaadis

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade isikuandmete kaitsega seotud põhimõtetest, mõistetest, nõuetest ja reeglitest, töötaja ja kliendi/koostööpartneri vaatest riskide haldamisest, isikuandmete hoidmise ja säilitamise põhimõtetest, andmevahetusest ning järelevalvest, valdkonnapõhistest erisustest, andmekaitse eetilistest küsimustest ja mainekahju vältimisest.

 

Vihjeandmise ehk rikkumisest teavitamise tööriistade juurutamine

Koolitajad: Nele Laidvee, Circle K Eesti AS, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
               Steven-Hristo Evestus, Ühing Korruptsioonivaba Eesti
Koolituse sihtgrupp: tipp- ja keskastmejuhid, usaldusisikud
Koolituse kestus: 2 h, võimalik tellida ka pikemat koolitust kombineerituna teiste teemadega
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupidiskussioonid, juhtumianalüüsid
Õppevorm: võimalik läbi viia kohapeal või online formaadis

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade levinud praktikatest vihjeandmise kanalite loomisel ja kasutamisel ning teavitajate kaitsel, vihjeandmise kasuteguritest pettuste ja korruptsiooni ennetamise ja avastamise vaates, vihjeandmise müütidest, heidutusmeetmete vältimisest ning usaldusel rajanevast organisatsioonikultuurist.

 

Päringu saatmine

Lisa järgnev informatsioon ning võta meiega ühendust aadressil info@transparency.ee:

 • Tellija nimi;
 • Sihtrühm (inimeste arv, ametikohad);
 • Koolituse sisu ja eesmärk;
 • Koolituse toimumise aeg.

Vastame päringule kuni 3 tööpäeva jooksul.

Tellides koolituse Korruptsioonivaba Eestilt, toetad ühingu tööd Eesti ühiskonna läbipaistvamaks ja korruptsioonivabamaks muutmisel.

 

Kogemuslugu

"Tellisime ühingult Korruptsioonivaba Eesti koolituse eesmärgiga luua ja värskendada meie asutuse töötajate korruptsiooni ennetamise alast teadlikkust. Koolitajad Steven-Hristo Evestus ja Carina Paju tõid selleks osalejateni esmalt loenguvormis teoreetilise teadmise ja koolituse teises pooles hindasime võimalikke korruptsiooniriske oma  töistes tegevustes. Koolituse käigus tekkinud elavad arutelud andsid kinnitust teemade olulisusest. Selgelt oli tajuda, et koolitajad ei ole mitte ainult valdkonna eksperdid, vaid nad tegelevad korruptsiooni ennetuse teemadega suure pühendumuse ja missioonitundega!", Eve Sild, Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditiosakonna juhataja, korruptsiooni ennetamist koordineeriv isik