Ühing Korruptsioonivaba Eesti koolitas kohalike omavalitsuste esindajaid

31.01.2012

Novembrist kuni jaanuarini väldanud koolitusseminaride raames koolitas ühing ametnikke ligi pooltest omavalitsustest – kokku osalesid koolitustel 99 erineva omavalitsuse esindajad. 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti koordineeritud ja korraldatud koolituste seeria oli osa laiemast projektist kohalike omavalitsustega, mida ajendas soov soodustada läbipaistvamat valitsemist ning tõhustada vastuseisu potentsiaalsetele korruptsiooniilmingutele Eestis. 

Vajadust projekti ning koolituste järele näitas Riigikontrolli 2009. aasta audit – Korruptsiooni ennetamine kohalike omavalitsuste töökorralduses, millest ilmnes omavalitsuste piiratud informeeritus korruptsiooniküsimustes ning tõdemus, et sisekontroll kohalikes omavalitsustes on pigem juhuslik kui süstemaatiline ja paljudel juhtudel teostatud märkimisväärselt madala kompetentsusega.

Kokku viis ühing oma koostööpartnerite abiga Riigikontrollist, Politsei-ja Piirivalveametist, Kaitsepolitseiametist ning Justiitsministeeriumist läbi neli regionaalset koolitust, mis toimusid Tartus (09.11.11), Jõhvis (23.11.11), Pärnus (07.12.011) ning Tallinnas (20.01.12).

Koolitustel käsitleti korruptsiooniohtu kohalikes omavalitsustes, korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid piiranguid ametiisikutele ning ametialaste kuritegude liike. Samuti oli juttu ka uue korruptsioonivastase seaduse eelnõust ning tegeldi hüpoteetiliste dilemmaolukordade lahendamisega.

Kuulajaskonnas olid esindatud nii vallavanemad ja linnapead, valla-ja linnasekretärid kui volikogude liikmed. Kokku osales koolitustel 146 inimest, kellest ametialaselt oli enim just koolituse kolme peamise sihtgrupi esindajaid - 58 valla-või linnasekretäri, 39 valla-või linnajuhti ning 27 volikogu liiget.

Koolitustel osalenute suur arv ning koolitusele järgnenud positiivne tagasiside lubavad oletada, et tegemist on omavalitsuste jaoks olulise ja seni liialt vähe käsitletud teemaga, seega plaanib ühing tulevikus võimaluse korral omavalitsustele täiendavaid koolitusi korraldada.

Koolitusseminari läbiviimist rahastasid Avatud Eesti Fond ning Partnership for Transparency Fund.