Uued projektid

10.03.2012

 

Alternatiiv vaikimisele: väärkäitumisest teavitajate kaitse uuring (Providing an alternative to silence: Towards greater protection and support for whistleblowers in the EU)

Ühing osaleb rahvusvahelises uuringuprojektis, mis on omamoodi jätkuks 2009.-2010. aastal läbi viidud väärkäitumisest teavitajate kaitse projektile. Võrreldes esimese projektiga, kus suur rõhk  oli väärkäitumisest teavitamist soodustava õigusliku raamistiku ja sotsiaalse keskkonna kaardistamisel partnerriikides, keskenduvad jätkutegevused teavitajate kaitse parandamisele ja teavitamise kui korruptsiooni ennetava meetme alase teadlikkuse tõstmisele 

Projektis osalevad TI esindusorganisatsioonid Belgiast, Eestist, Itaaliast, Kreekast, Lätist ja Luksemburgist. Projekti keskse koordineerimise eest vastutab TI Sekretariaat Berliinis. Projekti läbiviimist rahastab Euroopa Komisjon programmi kriminaalpreventsioon ning kuritegevuse vastane võitlus raames. 

Eesti kohtusüsteemi usaldusväärsuse uuring

Jätkuna 2008.-2009. aastal läbi viidud Eesti kohtute usaldusväärsust hindavale projektile „Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist“, on ühing kavandanud teistkordse, kuid muudetud metoodikaga uuringu läbiviimist. Peamiselt kavatsetakse viia läbi intervjuud menetlusosalistega, et saada nende hinnang kohtumenetluse erapooletuse ja läbipaistvuse kohta ja kaardistada võimalikke mõjutuskohti. Kontaktid on loodud Ukrainas tegutseva kohtute uuringukeskusega Centre for Judicial Studes ning võimalusel viiakse uuring läbi paralleelselt Eestis ja Ukrainas. Projekti läbiviimist rahastab Avatud Eesti Fond.

KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi loomise ja rakendamise

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel plaanib ühing suurendada oma eestkoste- ja poliitikate mõjutamise võimekust ja töötada välja eestkosteplaani. Projekti kaasatakse ühingu sidusrühmasid, liikmeid ja kodanikeühendusi, et tagada edaspidi laiapõhjalisem sisend ja arvamuste kogum korruptsioonialaste poliitika kujundamises osalemiseks.