Ühingu esindajad arutasid Riigikogu korruptsioonivastase komisjoniga eetikakoodeksit

17.01.2012

 

Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ning Tarmu Tammerk ja tegevjuht Asso Prii osalesid Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni 16.01 istungil. Arutluse all olid 2. detsembril avalikustatud korruptsioonitajumise indeksi tulemused ja ühingu järeldused ning Riigikogu liikmete eetikakoodeks. 
 
Peamise teemana käsil olnud Riigikogu liikmete eetikakoodeksi osas väljendasid ühingu esindajad kindlat seisukohta, et säärase koodeksi loomine on vajalik, kuivõrd Riigikogu liikmete eetilis-moraalsed tegevus- ja käitumispõhimõtted vajavad läbi arutamist ja fikseerimist.  Rõhutati, et koodeksi loomine peab toimuma Riigikogu liikmete aktiivsel osalusel ning rajanema sisemisel diskussioonil, kuhu kaasatakse kodanikeühenduste esindajaid ning teisi eksperte. 
 
Koosoleku tulemusel otsustasid komisjoni liikmed, et komisjon toetab eetikakoodeksi loomist ning teeb Riigikogu juhatusele ettepaneku vastava protsessi algatamiseks.