Ühing Korruptsioonivaba Eesti alustab projektiga „Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku loomine“

10.11.2008

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti oluliseks prioriteetseks töösuunaks aastatel 2008-2010 on kodanikuühenduste võrgustiku loomine korruptsioonivastase tegevuse aktiviseerimiseks ja edasiarendamiseks. Eesti vajab autoriteetset ja laiapõhjalist organisatsiooni, mis koordineeriks korruptsioonivastast tegevust. Projektiga "Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku loomine" alustatakse november 2008 ja projekti lõpptähtajaks on mai 2010. Korruptsioonivastase ühenduse ülesanneteks on analüüsida erinevate valdkondade ja majandusharude situatsiooni korruptsiooniohtlikkuse aspektist, juhtida riigi tähelepanu kitsaskohtadele seadusandluses ja järelevalves, töötada koos välja parandusettepanekuid õigusaktidesse, ning koondada korruptsioonivastase tegevusega seotud institutsioone ja üksikisikuid. Projekt „Kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku loomine” Pikaajalised eesmärgid 1. Ühiskonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine 2. Korruptsioonivastase tegevuse laiaulatuslik aktiviseerimine - erinevate organisatsioonide, ühingute, institutsioonide kaasamine konkreetsesse korruptsioonivastasesse tegevusse 3. Korruptsioonijuhumite arvu minimaliseerimine Eesti Vabariigis 4. Ühiskonna selgelt väljakujunenud ja aktiivse eitava suhtumise loomine korruptsiooni Eesti Vabariigis Konkreetsed projekti eesmärgid 1.Sihipäraselt korruptsioonivastase võitlusega tegeleva kodanikuühenduste võrgustiku loomine 2. Võrgustik tagab laiaulatusliku korruptsioonialase info kättesaadavuse. Võrgustiku liikmed annavad pidevalt infot oma valdkonnas/ teemas esilekerkinud korruptsiooniilmingutest või konkreetsetest korruptsioonijuhtumi- test. 3.Korruptsioonivastane võrgustik tagab probleemide käsitlemisel suurema kõlapinna ühiskonnas ja on eelduseks, et lahendust probleemidele otsib aktiivne, teadlik ja organiseeritud grupp ühiskonnast 4.Erinevatele riiklikele institutsioonidele ettepanekute esitamine korruptsioonivastase tegevuse aktiviseerimiseks ja parendamiseks (võimalikud muudatused või parendusettepanekud seadusandluses, meedia aktiivne kaasamine probleemide valgustamisel jne..). Ühenduse olemasolu loob situatsiooni, kus muudatus- või parandusettepanekuid esitab probleemistikku tundev grupp ühiskonnast( KVE vahendusel), mistõttu ei saa seda jätta lihtsalt tähelepanuta.Tekkinud situatsioonis ei ole enam tegu ühe mittettulundusühinguga (KVE), kes näeb probleemi, vaid suurema ühiskonna grupiga, kelle arvamusega tuleb reaalselt arvestada. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)