Kokkuvõte seminarist "Korruptsioonist teatamine organisatsiooni sees"

20. oktoobril korraldas Korruptsioonivaba Eesti (KVE) koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga (ESAÜ) Tallinnas siseaudiitoritele suunatud seminari "Korruptsioonist teatamine organisatsiooni sees".

Seminari eesmärgiks oli tutvustada praktilisi viise ennetamaks korruptsiooni ja soodustamaks turvalist väärkäitumisest teatamist asutuse sees. 

Päeva avas KVE juhatuse esimees Erkka Jaakkola selgitades väärkäitumisest teatamise olemust ning pannes paika edasise aruteluteemade piirid.

Esimese sisulise ploki juures ühines arutelu vedamisega ka AS Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja Taavi Saat. Arutleti, miks on Eestis korruptsioonist teatamine keeruline ja mis on peamised organisatsioonisisesed takistused. Selgus, et kõige levinumaks põhjuseks väärkäitumisest mitte teavitamisest on hirm. Seejuures rõhutati, et vaid väärkäitumisest teatamise võimaldamine näiteks anonüümse telefoniliini abil ei aita tõenäoliselt korruptsiooni tõhustalt ennetada ning organisatsioon peaks ennetustööga tegelema terviklikult. Seejuures toodi välja, et väga oluline on organisatsiooni juhtimiskultuur ja juhtide valmisolek ja teadmine, kuidas tegutseda väärkäitumisest teavitmise puhkudel, kannavad suurt rolli. Lõpetuseks selgus, et väärkäitumisest teatamist ja korruptsioonialast teadlikkust võib parandada ka orgnisatsioonisisene käitumiskoodeks.

Teise ploki avas Doris Bergmanis Ernst & Young Baltic AS’i pettuste uurimise ja erikontrollide läbiviimise osakonnast tutvustades iga-aastase pettuseriskide uuringu tulemusi, mis olid suuresti aluseks edasisele arutelule. Siinjuures selgus, et avalik ja läbipaistev tagasiside andmine organisatsiooni sees võib aidata olukorda parandada ning muudab juhtide tegevuse ja otsused töötajate jaoks arusaadavamaks.

Seminaril osales 45 siseaudiitorit ja spetsialisti avalikust ja erasektorist. Osalejad pidasid üritust hästi või väga hästi korraldatuks.  Samuti olid osalejad arvamusel, et küsimuste ja arutelude jaoks oli enamasti piisavalt aega ette nähtud ning enamikel osalejatest oli võimalik jagada kogemusi ja luua kontakte teiste teemaga seotud asutuste esindajatega. Osalejad leidsid, et nad soovitaksid sarnasel üritusel osalemist edaspidi ka oma kolleegidele.

Koolitus toimus projekti "Väärkäitumisest teavitamise mehhanism avalikule sektorile" raames. Koolitust rahastas Transparency International Adessium fondi kaudu ja koolitust aitas korraldada Eesti Siseaudiitorite Ühing.

Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki ettekandjaid ja osalejaid asjaliku ning elava seminari eest!