Ametnik sai korruptsiooni eest riigihankel rahakaristuse

17.08.2012

Harju maakohus tunnistas keskkonnainspektsiooni eksametniku süüdi riigihankel endale kuuluva firma võitjaks korraldamises ja mõistis talle rahalise karistuse.

 
Kohus tunnistas Raivo Küti (57) süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvas rikkumises suures ulatuses ja konkurentsikuriteos ning mõistis talle rahalise karistuse 8282 eurot.
 
Samas mõistis kohus rahakaristusest täitmisele 1800 eurot ning määras karistuse ülejäänud osa tingimisi kolmeaastase katseajaga. Kütt peab rahakaristuse tasuma kuue kuu jooksul.
 
Kohus mõistis süüdi ka Kütile kuuluva osaühingu JMK Marine ning määras firmale rahakaristuse 11 084 eurot, millest tuleb reaalselt ära maksata 3000 eurot.   
 
Süüdistus
 
Kütt töötas keskkonnainspektsiooni haldusosakonna vanemspetsialisti ametikohal ning kuulus 2007. aastal kalajärelvalve mootorpaatide ostmiseks korraldatava riigihanke ettevalmistamise ja läbiviimise komisjoni.
 
Tema seisukohti arvestades sätestati hankedokumentidesse pakkujate võrdset kohtlemist eirav ning olemasolevaid konkurentsitingimusi ebamõistlikult kitsendav tingimus, mis andis riigihankel osalemisel põhjendamatuid eeliseid temale kuuluvale OÜ-le JMK Marine ning temaga seotud firmale. 
 
Eesmärgiga kasvatada talle kuuluva osaühingu käivet ning rikkudes korruptsiooni vastases seaduses sätestatud huvide konfliktiga seotud tehingute sooritamise piirangut, leppis Kütt oma tuttavaga kokku, et OÜ JMK Marine osaleb Keskkonnainspektsiooni poolt nelja kalajärelvalve mootorpaadi ostmiseks läbiviidavas riigihankes ühe teise firma kaudu.
 
Nii esitatigi pakkumus teise firma nimelt eesmärgiga saada majanduslikku kasu OÜ-le JMK Marine ning varjates ühtlasi Küti osalusega osaühingut kui tegelikku pakkujat. 
 
Süüdistus märkis, et Küti osalusel riigihanke dokumentidesse seatud põhjendamatult kitsendavate tingimuste tõttu esitas hankele ainsana pakkumuse Küti korraldustele alluv ja tema huvides tegutsev firma.
 
2007. aasta novembris toimunud riigihanke komisjoni koosolekul jättis Kütt end komisjoni liikmena taandamata ning ei teavitanud oma huvide konfliktist selles hankes.
 
Riigihanke komisjoni ettepaneku alusel sõlmis keskkonnainspektsioon müügilepingu nelja paadi, nelja mootori ning paatidele kuuluva lisavarustuse ostmiseks maksumusega üle 2,4 miljoni krooni ja Kütt esitas hanke võitnud firmale raha kättesaamiseks arved.  
 
Samuti süüdistati Kütti selles, et osaledes keskkonnainspektsiooni välja kuulutatud viie paadi, nende mootorite, haagiste ja lisavarustuse ostmise riigihanke dokumentide ettevalmistamises, lisas ta endaga seotud juriidiliste isikute majanduslikest huvidest lähtuvalt dokumentidesse pakkujate võrdset kohtlemist eiravad ning olemasolevaid konkurentsitingimusi ebamõistlikult kitsendavad tingimused.
 
Sellise tegevusega andis Kütt riigihankel osalemisel põhjendamatuid eeliseid temale endale kuuluvale OÜ-le JMK Marine ning temaga seotud osaühingule.
 
Küti osalusel riigihanke dokumentidesse seatud põhjendamatult kitsendavate tingimuste tõttu esitati vaid kaks pakkumust, millest nõuetele vastas vaid Küti huvides tegutseva osaühingu pakkumus. 
 
Kuna aga pakkumus ületas hanke eeldatavat maksumust, venis hanke tulemuste kinnitamine ning Kütt asus 2010. aasta augustis keskkonnainspektsioonis koosolekul seda pakkumust toetama.
 
Vaatamata Küti vastuseisule lükkas keskkonnainspektsiooni komisjon hankelepingu eeldatavat maksumust ületava pakkumuse tagasi.
 
Veel süüdistati Kütti konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimises ja kooskõlastatud tegevuse toimepanemises kolmanda isiku suhtes hinnatingimuste kindlaksmääramisel.
 
Nii sõlmis Kütt kui OÜ JMK Marine ainuosanik firma nimel ja huvides konkurentsi kahjustava kokkuleppe kahe äriühinguga, et tagada Eesti maaülikooli korraldatava riigihanke võitmine OÜ JMK Marine poolt.
 
Septembris 2010 sõlmitiga maaülikooli ja OÜ JMK Marine vahel ostu-müügileping uurimislaeva, mootori, haagise ja aparatuuri ostmiseks maksumusega üle miljoni krooni.
 
Kohus lahendas kriminaalasja kokkuleppemenetluses.
 
Allikas: ERR