Avalik kiri Riigikogu liikmetele (09.12.2011) Lisatud SDE fraktsiooni vastus! Lisatud Reformierakonna fraktsiooni vastus!

15.12.2011

 

Lugupeetud Riigikogu fraktsioonide esimehed ja liikmed!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) pöördub Teie poole ettepanekuga, et Riigikogu rakendaks senisest rohkem enesekontrolli ja koostaks Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi.

Ettepanekut tegema ajendab tõsine mure, et Riigikogu kui Eesti kõrgeima rahvaesinduse usaldusväärsus avalikkuse silmis on aastaid olnud kahetsusväärselt madal. Nii viimastel päevadel kui ka varem on parlamendi liikmeid seostatud juhtumitega, mida tagantjärele hinnates võib käsitleda kui madala poliitilise kultuuri taseme, ühiskonna ootustele vastavate väärtuste eiramise või lausa poliitilise korruptsiooni ilminguid. Meie arvates tingib kujunenud olukord vajaduse rakendada ennetavaid meetmeid selliste juhtumite vältimiseks ning me peame selliste meetmete seas väga oluliseks Riigikogu eneseregulatsiooni.

KVE kutsub kõiki Riigikogu fraktsioone üles koostama Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit ning võtma vastu selle efektiivseks rakendamiseks vajalikud otsused. Käitumiskoodeksi koostamise algatamine Riigikogu fraktsioonide ühistegevuses näitaks üles poliitilist tahet tõsiselt tegeleda rahvaesindajate tegevuse põhimõtete ja reeglite formuleerimise ning nende järgimisega tulevikus. Äärmiselt oluline on ka kõigi parlamendis esindatud erakondade liikmete aktiivne osalemine käitumiskoodeksi koostamise protsessis - eneseregulatsioonist saab kõnelda vaid siis, kui koodeksi koostavad Riigikogu liikmed ise (mis loomulikult ei välista asjatundjate kaasamist nõuandvas rollis).  Just vahetu osavõtt regulatsiooni väljatöötamisest loob aluse koodeksi siduvana käsitlemiseks iga parlamendi liikme tasandil. Suur tähtsus on koodeksi ettevalmistamise protsessi avatusel, sest poliitikute käitumisreeglid peavad arvestama ühiskonna ootustega ning informeeritus koodeksi väljatöötamise käigust loob eeldused selleks, et normidest kinnipidamine on ka edaspidi avalikkuse tähelepanu all.

Käitumiskoodeksi kolm peamist elementi on Riigikogu liikmete tegevuse üldiste põhimõtete formuleerimine, käitumisreeglid olulistes ja potentsiaalselt komplitseeritud olukordades ning meetmed, mida Riigikogu oma organite kaudu rakendab koodeksi nõudeid rikkunud parlamendiliikmete suhtes. Iga elemendi osas on olemas eeskujud ühelt poolt Euroopa Parlamendi ja teiste riikide parlamentide vastavate koodeksite ja teiselt poolt Eestis juba rakendatud erinevate eetikakoodeksite näol nii avalikus kui erasektoris. Siiski peame veelkord vajalikuks toonitada, et käitumiskoodeks tuleb tervikuna välja töötada just meie Riigikogu poolt ja jaoks ning teiste regulatsioonide lihtne ülevõtmine ei ole soovitav.

Käitumiskoodeksi rakendamine loob üheselt mõistetava aluse Riigikogu liikmete tegevuse hindamiseks ning sellel on ühelt poolt oluline ennetav mõju ja teiselt poolt võimaldab see Riigikogul endal kiiresti ja adekvaatselt reageerida võimalikele minetustele. Praegune olukord, kus probleemi ilmnemisel saab järgneda vaid kas avalik hukkamõist, mis võib olla ühekülgne ja poliitiliselt motiveeritud, või menetlus õiguskaitseorganites, mis on olemuselt aeganõudev ja ebaefektiivne, ei võimalda parimal viisil tagada parlamendi liikmete käitumise vastavust ühiskonna ootustele. Käitumiskoodeks ja selle rakendamine täidaks olulise tühimiku regulatsioonides ning aitaks suurel määral kaasa nii poliitilise kultuuri kui ka Riigikogu kui institutsiooni usaldusväärsuse tõstmisele.

Täna, 09.12.2011.a., on rahvusvaheline korruptsioonivastane päev. Kuna poliitiliste institutsioonide eneseregulatsioonidel ja nende rakendamisel on väga oluline roll võitluses poliitilise korruptsiooniga, siis loodame, et 2012.a. saab rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval teha kokkuvõtteid Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi kehtestamise protsessist ning ka esimestest rakendustulemustest. Selleks on vajalik kõigi parlamendi fraktsioonide tahe ja avatus koostööks nii erakondade vahel kui ühiskonnas laiemalt. KVE on vabaühendusena valmis käitumiskoodeksi väljatöötamisele oma nõuga panustama ning ühtlasi kavatseme me vastavat protsessi tähelepanulikult jälgida ja teha omalt poolt kõik selleks, et algatus jõuaks reaalsete tulemusteni.

Käesolevaga palume meile kuu aja jooksul teada anda, kas Teie fraktsioon on valmis Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi koostamist toetama ja sellesse aktiivselt panustama.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmed 

 

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni vastus (20.12.2011)

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon toetab igakülgselt ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanekut asuda koostama Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon tõdeb, et Riigikogu ja seal esindatud erakondade roll on tunduvalt laiem kui seadusandliku rolli täitmine ning nad peavad olema eeskujuks  eetika- ja moraalinormide kujundamisel poliitikas ja ühiskonnas laiemalt. Kuigi Eesti riik on teinud viimasel kahekümnel aastal silmapaistvaid edusamme korruptsiooni tõrjumisel nii era- kui avalikust sektorist, on meil  tuntav maa selles vallas veel käia. Nagu näitas ka viimane korruptsiooni tajumise indeks oleme me jäänud aastateks kurba seisakusse. Meie riigi korruptsioonivastane tegevus pole jäänud enam mitte seadusandluse ega ka karistuspoliitika taha, vaid takerdunud just kõrgema poliitilise võimu tahtesse, näha korruptsiooni, eriti selle poliitilist värvingut, kui tõsist ohtu ühiskonna moraalitaseme kujundamisel.

Korruptsiooni sh poliitilise korruptsiooni negatiivset mõju avaliku sektori kujundamisele ja ka majandusele on laiemalt tajunud viimastel aastatel ka Euroopa Parlament, kes samuti on asunud sellise käitumiskoodeksi kohaldamisele. Eriliseks murekohaks on nii Euroliidus laiemalt kui ka meie riigis just poliitiliste erakondade ja erasektori põimumine ning võimalus varjatult mõjutada erasektori poolt poliitilisi protsesse. Sellised arengud ongi aluseks poliitiliste erakondade ja võimu eraldumisele rahvast ning mõjuvad laastavalt demokraatlike protsesside  arengutele nii Eestis kui Euroopas laiemalt.

Kuigi moraalinormid on enamuses seaduseülesed ning peavad toimima kokkulepetena nii ühiskonnas kui ka poliitikas laiemalt, vajavad olulisemad nendest kinnistamist ka käitumisreeglitena hoidmaks ära teisitimõistmist ning vasturääkivusi. Kindlasti peab selline käitumisnormide väljatöötamine olema erakondadeülene, kuhu kaasatakse nii kodanike ühendusi kui ka ühiskonda laiemalt . Sellise käitumiskoodeksi loomine oleks oluliseks sammuks kodanikuühiskonna ülesehitamisel ja demokraatliku otsustusprotsessi läbipaistvamaks tegemisel.

Indrek Saar

SDE fraktsiooni aseesimees

 

Riigikogu Eesti Reformierakonna Fraktsioon (17.01.2012)

Lugupeetud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatus

 

Täname teid 12. Detsembril 2011. Aastal saadetud kirja eest, milles avaldate muret Riigikogu usaldusväärsuse ja renomee pärast ning teete ettepaneku töötada välja Riigikogu liikmete käitumiskoodeks.

Riigikogu Eesti Reformierakonna fraktsioon leiab, et kõik ettepanekud ja sammud, mis aitavad kaasa seadusandja usaldusväärsuse ja prestiiži tõstmiseks on teretulnud ja vajavad käsitlemist.

Väljendate oma kirjas valmisolekut sel teemal aruteludes kaasa lüüa ning sellest johtuvalt on meil teile ettepanek olla konkreetne ja esitada ka omapoolsed ettepanekud teksti osas ja viited selle koostamisel kasutatud allikatele, sh analoogsetest käitumiskoodeksitest teiste riikide parlamentides.

Lugupidamisega

Jaanus Tamkivi

Riigikogu Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees