Arvamus korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule

27.11.2023

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitas 27.11.2023 Justiitsministeeriumile seisukoha korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on korruptsiooni ennetamistegevuste käigus kokku puutunud mitmete olukordadega, mis on leidnud käesolevas eelnõus adresseerimist ja lahendamist.

Soovime eraldi tähelepanu juhtida täiendava toimingupiirangu erandi lisandumisele. On igati mõistlik ja ootuspärane, et erinevate valdkondade esindajad saaksid seadusest tulenevatest piirangutest ja kohustustest selgelt ja ülemäärase tõlgendamiseta aru ning et need ei muutuks takistuseks ausal tegutsemisel. Sel põhjusel on asjakohane selgelt piiritleda arstide/meditsiinitöötajate igapäevatöö seoses patsientide ravimisega ja ametiisiku rollis sooritatavad tegevused avalike ülesannete täitmisel. Korruptsioonivastane seadus ei saa tegeleda kõikide valdkondlike ohukohtadega. Valdkonnas ettetulevate erinevate eeliste ja ebaeetiliste tegevuste maandamisega tuleks tegeleda valdkonnaüleste arstide/meditsiinitöötajate käitumist reguleerivate kordade ja juhiste abil. Viimaste ellukutsumise eest võiksid vastutada erialaorganisatsioonid, nt Eesti Arstide Liit.

Selline tegevus kindlustaks, et tervishoiusektoris leviksid ning leiaksid järgimist selle korruptsiooni ja huvide konflikti maandavad ja seadust tasakaalustavad meetmed. On ilmselge, et iga valdkond peab vastavate siseregulatsioonidega seisma hea selle eest, et seaduse kohaldamisalast väljapoole jäävate riskide realiseerumisega oleks arvestatud ning astutud sammud nõuetekohaste maandamismeetmete kasutuselevõtuks. Vastupidisel juhul esineb oht, et korruptsioonivastase seaduse muudatusega täiendava erandi lisandumisel tegeldakse vaid karistusähvarduse välistamisega ning kõrvale jäetakse probleemi lahendamine ja korruptsiooni ennetavate muude meetmete kohaldamine. Valdkonnapõhised juhised ja reeglid oleksid piisavaks garantiiks täiendava toimingupiirangu erandi lisandumisel.

Eelpool kirjeldatud valdkondlike lisajuhiste ja -reeglite loomise vajalikkus on esile toodud ka Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas, mistõttu oleks otstarbekas nende loomine ja juurutamine ka vastava protsessi kavandamisega tagada. Soovitame lisada antud juhiste ning reeglite loomine tegevusena järgmisesse korruptsioonivastasesse tegevuskavasse ja/või luua vastav töörühm, mis hõlmaks mh ka valdkonna spetsiifikat tundvaid erialaseid eksperte. Täiendavalt võiks reeglite ja juhiste loomisprotsessi olla kaasatud ka korruptsiooniennetuse võrgustik.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti toetab muus osas eelnõus ja selle seletuskirjas sisalduvaid muudatusettepanekuid ja nende põhjendusi ning leiab, et seadusteksti kiire korrigeerimine aitab tõhusalt kaasa korruptsiooniennetuse tõhususele. Samuti lahendatakse seaduseelnõuga mitmed kohtupraktikas ja avalikus arutelus tõusetunud kitsaskohad.