18.05.2010

Toimus seminar „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Sihtasutus Domus Dorpatensis korraldasid 18. mail Tartus seminari „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“, mille eesmärk oli avalikkust kaasates arutleda kohtusüsteemiga seonduvate korruptsiooniilmingute üle. Küsimustele aitasid vastuseid leida ning arutlesid teema üle Lavly Lepp riigiprokuratuurist, Martin Perling kaitsepolitseist ning Andrus Miilaste Tartu maakohtust. Ühingu poolt 2008-2009 läbi viidud kohtusüsteemi kasutusmugavuse uuringust ilmnes, et 84% kohtuistungeid külastanud vabatahtlikest pidas kohtusüsteemi õiglaseks ning kohtunikku oma tegevuses erapooletuks. Samas jätavad viimasel ajal ilmnenud uued kohtunikega seotud korruptsiooniskandaalid oma jälje tajumisse ning võib tekkida küsimus – kas kohtusüsteemis eksisteerib süstemaatiline korruptsioon või on tegemist vaid üksikute juhtumitega? Jõuti järeldusele, et korruptsioon kohtusüsteemis on pigem erandlik nähtus ning ei tasu otsida seoseid mõne konkreetse kohtuniku poolt tehtud ning hiljem tühistatud lahendite hulga ja korruptsiooni vahel. Samas on igasugune ametiisiku korrumpeerumine ohtlik, kuna korruptant ei lähtu otsuseid tehes enam väärtushinnangutest, vaid pelgalt isiklikust kasust. Ürituse kandvaks ideeks oli vajadus eristada tegelikku korruptsiooni muudest olukordadest, kus avaliku võimu ülesandeid täitev ametiisik ei ole käitunud vastavalt kodaniku ootustele. Osalejad nägid ka vajadust tõsta heade näidete abil kodanikujulgust korruptsioonist ja teistest õigusrikkumistest teavitamisel, et inimesed hakkaksid ise seninsest enam silma peal hoidma võimalikel korruptiivsetel suhetel. Seminar toimus kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustiku projekti raames, mida toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).